Zmiany i nowe obowiązki w prawie w roku 2017 – Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne – zmiany w Ordynacji Podatkowej od 1 lipca 2016r.

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy z 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa, dotyczące udzielania pełnomocnictw ogólnych.
Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne.
Nie ma zatem możliwości potraktowania pełnomocnictwa złożonego przed 1 lipca 2016 r. dla celów konkretnego postępowania za pełnomocnictwo ogólne.

pelnomocnictwo_ogolne_inhouse
Pełnomocnik ogólny:

  • może być ustanowiony w każdej chwili – również w toku toczącego się postępowania,
  • można ustanowić kilku pełnomocników ogólnych,
  • nie będzie uprawniony do podpisywania deklaracji podatkowych – w tym celu nadal wymagane będzie udzielenie odrębnego pełnomocnictwa (zgodnie z art. 80a Ordynacji).

Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji.

Pełnomocnictwo ogólne może być zgłoszone za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pełnomocnictwo ogólne:

  • upoważnia do działania w imieniu podatnika we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej,
  • zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca,
  • zgłoszenie wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, według wzoru określonego w rozporządzeniu ministra finansów. (Zgodnie z art. 138d.Ordynacji podatkowej),
  • informacje o jego udzieleniu, zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu minister właściwy do spraw finansów publicznych umieszcza w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, zwanym dalej „Centralnym Rejestrem”.