Zmiany i nowe obowiązki w prawie w roku 2017 – Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

JPK – co to jest?
Jednolity Plik Kontrolny – (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.
jpk_inhouse
Jednolitym Plikiem Kontrolnym objęte zostaną takie obszary jak:

 • księga rachunkowa,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • ewidencja przychodów,
 • wyciągi bankowe,
 • magazyn,
 • ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
 • faktury VAT.

Zastosowanie JPK

 • na żądanie organów podatkowych,
 • w kontroli podatkowej,
 • w postępowaniu podatkowym,
 • w zakresie czynności sprawdzających, w tym czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika.

Od kiedy i dla kogo będzie obowiązkowy JPK?
Na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej:

 • od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty,
 • od 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:

 • 1 lipca 2016 r. – duże podmioty,
 • 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty,
 • 1 stycznia 2018 r. – mikro przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek, bez wezwania organów podatkowych, do przekazania danych z ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składana będzie deklaracja VAT. Podatnicy, którzy wybrali kwartalne rozliczanie VAT, nadal będą mogli składać deklaracje VAT za okresy kwartalne, jednak dodatkowo, co miesiąc będą musieli przekazywać plik JPK_VAT za okresy miesięczne.

Mały, Średni, Duży czy Mikro. Kto jest kim? (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2.07.2004r.)

Duży przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
zatrudniał średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników lub spełniał łącznie oba poniższe warunki:
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych (określony przez faktury, paragony i noty księgowe) przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat obrotowych przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Średni przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Mały przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Mikroprzedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Uzasadnienie wprowadzenia JPK

 • zmniejszenie kosztów wypełniania obowiązków podatkowych
 • zmniejszenie kosztów administracji podatkowej
 • dostęp do danych w formacie umożliwiającym ich automatyczną analizę
 • skuteczniejsze zapobieganie nieprawidłowościom (wyłudzenia VAT, karuzele podatkowe)
 • ułatwienie dla wewnętrznych i zewnętrznych audytorów
 • znaczny stopień automatyzacji
 • brak wydruków papierowych
 • szybsza kontrola

Potencjalne sankcje

 • Kara porządkowa do 2.800 zł (2016r.): za bezzasadną odmowę okazania lub nie przedstawienie w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach (podstawa prawna: art. 262 § 1 Ordynacji podatkowej).
  Odpowiedzialny: strona (ustawowy reprezentant, członek organu uprawnionego do reprezentacji, osoba upoważniona do prowadzenia spraw), pełnomocnik strony.
 • Kara grzywny do 720 stawek dziennych (do 17.760.000,00 zł)za udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności służbowej, w szczególności nie okazanie księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub zniszczenie, uszkodzenie, uczynienie bezużyteczną, ukrycie lub usunięcie księgi lub innego dokumentu (podstawa prawna: art. 83 Kodeksu karnego skarbowego).
  Odpowiedzialny: każdy, charakter umyślny.