Statut

Statut Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SWBR.

§ 2

1.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Busko Zdrój.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

1.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

1.Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

 1. Działalność oświatowa w zakresie rachunkowości i podatków oraz innych dziedzin związanych z działalnością gospodarczą biur rachunkowych.
 2. Działalność dobroczynna na rzecz właścicieli biur rachunkowych, ich rodzin, pracowników i współpracowników, a także samych biur rachunkowych posiadających podmiotowość prawną.

§ 8

Odnośnie celu pierwszego, Stowarzyszenie realizuje go poprzez organizację szkoleń w zakresie rachunkowości i podatków oraz innych dziedzin związanych z działalnością gospodarczą biur rachunkowych.
Odnośnie celu drugiego, Stowarzyszenie realizuje go poprzez:

 1. Rozwijanie współpracy pomiędzy biurami rachunkowymi, wsparcie w podnoszeniu jakości świadczonych usług, poszerzaniu bazy klientów i rozwiązywaniu problematycznych zagadnień, w szczególności z zakresu prawa podatkowego.
 2. Przekazywanie darowizn i nieodpłatne świadczenie usług oraz świadczenie pomocy w nabywaniu towarów i usług na korzystnych warunkach.
 3. Wydawanie biuletynu informacyjnego.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
2.Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych

§ 10

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, o nieposzlakowanej opinii, która zobowiązana jest udokumentować prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg (PKD: 69.20.Z oraz 82.11.Z), bez względu na formę tej działalności, posiadająca aktualną polisę oc, po złożeniu deklaracji oraz opłaceniu składki członkowskiej zgodnie z Regulaminem Opłacania Składek Członkowskich. Przyjęcie nowego członka opiniowane jest przez pozostałych członków Stowarzyszenia zgodnie z Regulaminem Przyjmowania Nowych Członków Stowarzyszenia i jest uzależnione od tej opinii.
2.Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.
3.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
4.Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie
na wniosek Zarządu albo co najmniej 10% aktywnych członków Stowarzyszenia.

§ 11

1.Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

1.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.

§ 13

1. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  – z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający jeden miesiąc,
  – z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  – ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
  – z powodu nieprzestrzegania zasad etyki, etykiety internetowej, niecenzuralnych wypowiedzi w stosunku do pozostałych członków Stowarzyszenia,
  – z powodu rozpowszechniania materiałów będących wyłączną własnością Stowarzyszenia osobom trzecim,
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. śmierci członka Stowarzyszenia.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Do tego czasu odwołujący się pozostaje zawieszony w prawach członka. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie  Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, na czas do najbliższego Walnego Zebrania Członków. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

 1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 2. pisemnej rezygnacji,
 3. odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 17

1.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. Zawiadomienia wysyłane są za pomocą poczty elektronicznej. Adres e-mail podawany jest na deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych, wraz ze zgodą na otrzymywanie korespondencji na podany adres. Członek Stowarzyszenia musi we własnym interesie dbać o prawidłowe zawiadomienie o zmianie adresu e-mail.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie Regulaminu Obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
4. Zebranie Zarządu może odbyć się za pomocą kanału elektronicznego, np. poprzez Skype. W takim przypadku Zarząd podpisuje listę obecności, protokół oraz wszelkie uchwały za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub akceptację poprzez pocztę elektroniczną.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej może odbyć się za pomocą kanału elektronicznego, np. poprzez Skype. W takim przypadku członkowie Komisji Rewizyjnej podpisują listę obecności, protokół oraz wszelkie uchwały za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub akceptację poprzez pocztę elektroniczną.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 25

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 4. przychody z działalności gospodarczej.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Zarząd informuje na 7 dni przed planowanym zakupem, na stronie wydarzenia Sprawy Organizacyjne SWBR oraz za pomocą poczty elektronicznej, o transakcjach których jednorazowa płatność przekracza kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział VI. Sposób reprezentacji

§ 26

1.Zarząd reprezentowany jest jednoosobowo. W przypadku sprzedaży, bądź nabycia majątku potrzebna jest zgoda co najmniej 3 członków Zarządu. Zgoda wysyłana jest w formie elektronicznej (opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym), bądź papierowej.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 27

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.