odpowiedzialność małżonków

Odpowiedzialność współmałżonka – czyli kto zapłaci nasze długi wobec fiskusa (co daje rozdzielność majątkowa)

Kilka słów na temat odpowiedzialności współmałżonka za nasze zobowiązania podatkowe Po zawarciu związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która to oznacza, że z chwilą zawarcia małżeństwa przedmioty majątkowe nabyte w czasie jego trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich stanowią majątek wspólny. Poza majątkiem wspólnym małżonkowie posiadają majątki osobiste, czyli przedmioty nie objęte wspólnością ustawową. Jednak, zarówno przed zawarciem małżeństwa jak i w jego trakcie małżonkowie mogą, w formie aktu notarialnego zawrzeć umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową. Umowa taka może być zmieniona lub rozwiązana. W razie ustanowienia ... CZYTAJ WIĘCEJ »