Podmioty powiązane. Ceny Transferowe

W obowiązujących przepisach ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) znajdują się zapisy, dotyczące sporządzanie dokumentacji w przypadku transakcji dokonywanych przez podmioty powiązanie. Kiedy mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi? Otóż częściej niż może się nam wydawać. Wyróżniamy trzy rodzaje powiązań: kapitałowe, osobowe, rodzinne. Odwołując się do regulacji art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , z podmiotami powiązanymi mamy do czynienia gdy: podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu ... CZYTAJ WIĘCEJ »

CIT 15% – czy warto przekształcać się w spółkę z o.o. żeby płacić mniejszy podatek?

Zgodnie ze zmianami, które czekają nas od nowego (2017) roku, będą obowiązywały dwie stawki podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 19% oraz 15%. Może zaczniemy jednak od tego kto jest podatnikiem podatku CIT, czyli kogo ta zmiana dotyczy: osoby prawne, czyli wymienione jako osoby prawne w kodeksie spółek handlowych spółki prawa handlowego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, a także inne osoby prawne np fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie, spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne) w organizacji, spółki komandytowo – akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, jednostki organizacyjne ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Sprzedaż przedsiębiorstwa. Skutki w VAT, PIT i PCC

W rzeczywistości gospodarczej często spotykamy się ze zbyciem przedsiębiorstwa jako całości lub też jakiejś jego części. Przez zbycie rozumiemy tu zarówno sprzedaż, jak i darowiznę, czy wniesienie przedsiębiorstwa jako wkład niepieniężny do spółki. Każda z tych czynności wywoła określone skutki podatkowe. A co to takiego to Przedsiębiorstwo... Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przez przedsiębiorstwo rozumiemy: zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Czym te składniki są, znajdujemy w dalszej części definicji, jest to w szczególności: nazwa przedsiębiorstwa, własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, towarów, materiałów, wyrobów, a także ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Opodatkowanie dochodu z tytułu umowy o dzieło zawartej pomiędzy osobami fizycznymi

Wykonujesz pracę na rzecz innej osoby, która nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej? Nie wiesz jak to formalnie załatwić żeby nie mieć kłopotów z Urzędem Skarbowym? Najprostszą forma jest sporządzeniu umowy o dzieło. Umowa taka nie podlega oskładkowaniu ZUS, będzie tylko opodatkowana podatkiem dochodowym. Czym jest umowa o dzieło Umowa o dzieło – umowa cywilnoprawna określona Kodeksem cywilnym art. 627-646. Zakres tej umowy określa art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową: zobowiązującą, odpłatną, wzajemną oraz konsensualną. Warunkiem ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Odpowiedzialność współmałżonka – czyli kto zapłaci nasze długi wobec fiskusa (co daje rozdzielność majątkowa)

Kilka słów na temat odpowiedzialności współmałżonka za nasze zobowiązania podatkowe Po zawarciu związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która to oznacza, że z chwilą zawarcia małżeństwa przedmioty majątkowe nabyte w czasie jego trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich stanowią majątek wspólny. Poza majątkiem wspólnym małżonkowie posiadają majątki osobiste, czyli przedmioty nie objęte wspólnością ustawową. Jednak, zarówno przed zawarciem małżeństwa jak i w jego trakcie małżonkowie mogą, w formie aktu notarialnego zawrzeć umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową. Umowa taka może być zmieniona lub rozwiązana. W razie ustanowienia ... CZYTAJ WIĘCEJ »